Knjige, priročniki in zborniki

• Blatnik Mohar, M. in dr. (ur.) (2003). Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

 

Brenčič, P. in dr. (2010). Slovenske splošne knjižnice: srečevanja z znanjem in domišljijo. Ribnica: Združenje splošnih knjižnic Slovenije.


Grosman, M. (2004). Zagovor branja. Bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia.

 

• Grosman, M. (2004). Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inšitut Filozofske fakultete.

 

• Grosman, M. (2006). Razsežnosti branja. Za boljšo bralno pismenost. Ljubljana: Karantanija in Bralna značka.


• Ivšek, M., (ur). (2003). Pogovor o prebranem besedilu. (Zbornik Bralnega društva Slovenije). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

• Knaflič, L. in Bucik, N. (ur) (2009). Branje za znanje in branje za zabavo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.


• Nolimal, F. (ur.) (2011). Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi: zbornik konference. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

• Pečjak, S. (2010). Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 

• Pečjak, S., Bucik, N., Gradišar, A., in Peklaj, C., (2006). Bralna motivacija v šoli: merjenje in razvijanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

• Pečjak, S., in Gradišar, A. (2011). Bralne učne strategije. Prenovljena druga izdaja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

• Šlibar, N. (ur.) (2006). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta.


• Vintar, J. (ur.) (2009). Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili. (Zbornik Bralnega društva Slovenije). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.


 

Organizers

 
  

 Partners


Honorable patronage